1- بررسی تطبیقی ساخت فعل  در گویش تاتی خلخال و  تالشی و گلیکی ٰدکتر جهان دوست سبز علیپور ٰ رساله دکتری  ٰ 1388 خورشیدی دانشگاه گیلان 


2- بررسی گویش تاتی الموت  پرویز البرزی ورکی ٰ پایان نامه کارشناسی ارشد ٰ دانشگاه تهران 1370 


 3- بررسی ساختمان فعل در گویش تاتی تاکستان و تات ها ی منطقه بویین زهرا ٰایرج رحمانی پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی 1380

 

4- بررسی گویش تاتی در ساوجبلاغ ( ینگی امام ) ٰ  ٰ آذر ابوطالب پایانامه کارشناسی ارشددانشگاه تهران 1372 


5- بررسی ویژگی های ساختمان دستوری گویش تاتی تاکستان عباس طاهری پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 1370

 

6- مجموعه مقالات همایش بین المللی دانشگاه آزاد تاکستان 1378

 

7- گویش تاتی طالقانی روستای شهر آذر محمد رضا نور شمس پایان نامه کارشانسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 1377

 

8- بررسی های تاریخی و فرهنگی قوم تات ( در استان قزوین ) بهمن رحمانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تاکستان 1386

 

9-بررسی زبان شناختی گویش تاتی  شاهرود خلخال ٰ اکبر یحیی زاده ٰ پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز 1382

 

10-بررسی واج شناسی گویش تاتی دهکده کجل خلخال پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1349 

 

11- دستور زبان تاتی در شاهرود جواد معراجی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران واحد مرکزی 1377